Einde aan de ergenis onzichtbaar werken

Een grote ergernis bij wegwerkzaamheden is het “onzichtbaar werken”. Met het automatische klapbord kan gemakkelijk de maximumsnelheid aangepast worden wanneer er wel of niet aan de weg gewerkt wordt.

Iedere weggebruiker wil zo veilig mogelijk en zonder te veel vertraging aankomen op zijn of haar eindbestemming. Dit vraagt wel wat van onze huidige infrastructuur. Hiervoor is onder andere onderhoud en uitbreiding van ons wegennetwerk nodig. Om te zorgen dat weggebruikers veilig de werkzaamheden kunnen passeren en aannemers veilig hun werk kunnen doen, worden diverse veiligheidsmaatregelen getroffen. Helaas blijken die niet altijd het gewenste effect te hebben. Brimos en HR Groep hebben daarom een product ontwikkeld dat de verkeersveiligheid tijdens wegwerkzaamheden kan vergroten.

Automobilisten rijden vaak harder dan is toegestaan bij wegwerkzaamheden. Dat blijkt ook uit recent onderzoek, uitgevoerd in Friesland in opdracht van Veilig Verkeer Nederland. Aanleiding voor het onderzoek was een aantal recentelijk dodelijke ongevallen met wegwerkers.

werken aan de weg

 

Redenen te hard rijden bij wegwerkzaamheden 
Hoe komt het dat tijdens wegwerkzaamheden de maximumsnelheid zo vaak wordt overschreden? Meerdere factoren spelen hierin een rol. Neem het niet juist toepassen van bebording tijdens wegwerkzaamheden in combinatie met een niet logische inrichting van de afzetting. Dit kan leiden tot ongeloofwaardigheid. Bij langdurige wegwerkzaamheden is er vaak sprake van gewenning. Ongemerkt gaan weggebruikers steeds harder rijden, omdat ze gewend zijn geraakt aan de gewijzigde verkeerssituatie.

Een andere oorzaak is het ‘onzichtbaar werken’, een ergernis van veel automobilisten. In het onderzoek van Veilig Verkeer Nederland stelt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck dat automobilisten
het belangrijk vinden dat er zichtbaar aan de weg gewerkt wordt. Bestuurders willen een bevestiging hebben dat het gedrag dat van ze verwacht wordt, namelijk de snelheid aanpassen, ook overeenkomt met de werkelijkheid. De weggebruiker raakt gefrustreerd wanneer hij langs een werkvak rijdt waar niet gewerkt wordt, met gevolg dat de snelheid wordt verhoogd. De volgende keer dat deze weggebruiker bij een situatie met wegwerkzaamheden komt, wil hij eerst ‘controleren’ of er daadwerkelijk aan de weg gewerkt wordt. Snelheidsmetingen die voor het onderzoek zijn uitgevoerd, tonen aan dat op locaties waar actief aan de weg wordt gewerkt, bestuurders zich eerder aan de snelheidsbeperking houden. Op locaties waar niet of niet actief aan de weg wordt gewerkt, zien we dat er meer bestuurders zijn die de maximumsnelheid overschrijden. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties, doordat automobilisten met een te hoge snelheid het werkvak passeren, met alle gevolgen van dien.

Wegsituatie veilig maken
Een duidelijke aanduiding van de snelheid draagt bij aan de veiligheid van zowel wegwerkers als weggebruikers, bevestigt het onderzoek. Brimos en HR Groep hebben daarom een nieuw product ontwikkeld dat de veiligheid tijdens wegwerkzaamheden kan vergroten. Het is een elektronisch klapbord dat wordt gebruikt om de juiste snelheid bij wegwerkzaamheden aan te geven. In situaties waar het kan, is het straks eenvoudig om een venstertijd in te stellen voor de snelheidsbeperking bij wegwerkzaamheden. Door de snelheid alleen terug te brengen wanneer er daadwerkelijk aan de weg gewerkt wordt, wordt er een eind gemaakt aan de ergernis van het ‘onzichtbaar werken’. De veiligheid wordt aanzienlijk vergoot. Het 2-FIG automatisch klapbord moet het in een klap duidelijk maken. Het bord is een kosteneffectieve oplossing voor locaties waar eigenlijk twee verschillende borden op wisselende momenten getoond moeten worden. Een ander groot voordeel ten opzichte van rotatiepanelen en drips is dat dit systeem geplaatst kan worden in een obstakelvrije ruimte zonder botsbeveiliging. En het bord is eenvoudig, snel en op afstand of zelfs automatisch door middel van een tijdklok te bedienen

Daarnaast zijn er natuurlijk meer situaties waar dit automatische klapbord kan worden toegepast:

– Verboden in te halen voor vrachtwagens van X uur tot Y uur
– Maximumsnelheid afhankelijk van geluidsoverlast of spits
– Dynamische snelheden op ringwegen

Klik hier voor informatie over ons klapbord